Search

Protein ID Name Family Species
249Co.16-GPX-1-UGPXCoccomyxa subellipsoidea C-169
725Co.16-TXNRD-1-UTXNRDCoccomyxa subellipsoidea C-169
1030Co.16-TXNRD-2-U-NEWTXNRDCoccomyxa subellipsoidea C-169