Search

Protein ID Name Family Species
156Au.pr-TXNRD-1-UTXNRDAuxenochlorella protothecoides