Search

Protein ID Name Family Species
631Os.ta-SELENOS-1-USELENOSOstreococcus tauri
717Os.sp-SELENOS-1-USELENOSOstreococcus sp. RCC809
924Os.lu-SELENOS-1-USELENOSOstreococcus lucimarinus